กรรมการโรงเรียน

มาสเตอร์คมกฤษ จิตรชัยนานุกูล

ผช.ผอ. ฝ่ายหลักสูตรและงานวิชาการ

คุณครูนัทธี พงษ์ดนตรี

ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการการเงินและ
หัวหน้างานบัญชีและทรัพย์สิน

คุณครูนพวรรณ เข็มทอง

ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

มาสเตอร์พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์

ผช.ผอ.ฝ่ายสำนักบริหาร

คุณครูเตือน ติระยะพานิชกุล

ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

มาสเตอร์สุชาติ กรีแก้ว

ผช.ผอ.ฝ่ายบริการ