คณะผู้บริหาร


 

นายคมกฤษ จิตรชัยนานุกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ


 

นายสุชาติ กรีแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


 

นายพงษ์สรณ์ ถนอมวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร


 

นางนัทธี พงศ์ดนตรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ การเงิน


 

นางเตือน ติริยะธนพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน


นางนพวรรณ เข็มทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม