นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมหลักสูตรและงานวิชาการ


 

นายสุชาติ กรีแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


 

นายคณิตสรณ์ ถนอมวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร


 

นางนัทธี พงศ์ดนตรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ การเงิน


 

นางเตือน ติริยะธนพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน


นางนพวรรณ เข็มทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More