ผู้บริหาร

บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

บาทหลวงสุทธิพงษ์ สุขสำราญ

รองผู้อำนวยการ