ผู้บริหาร

บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

บาทหลวงสุทธิพงษ์ สุขสำราญ
รองผู้อำนวยการ