DS Library

ห้องสมุดอาคารสรรพปัญญา…พัฒนาเพื่อเป็นห้องสมุดในฝัน…ห้องสมุดที่ฉันต้องการ

ภายใต้โลกแห่งยุคสารสนเทศในปัจจุบันนี้ ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาในด้านคุณภาพของประชากร โดยประชากรจำนวนมากของประเทศยังเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือ ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็มาจากการละเลยและขาดการเอาใจใส่ในการให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนสิงหาคม ปี 2548 พบว่า คนไทยใช้เวลาในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย วันละประมาณ 1 ชั่วโมง 59 นาที โดยเหตุผลหลักที่ไม่ได้อ่านหนังสือนั้น เนื่องมาจากการชอบดูโทรทัศน์มากกว่า รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

            ปัจจุบันนี้เราคงต้องยอมรับว่าสื่อสารสนเทศออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ตรวมถึงสื่อทางโทรทัศน์นั้นมีบทบาทอย่างมากต่อเยาวชนไทย เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ที่มีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย  ทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือถือได้ว่าเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะเนื่องจากจะทำให้ผู้อ่านเกิดสมาธิในการอ่านแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ ได้ใช้สมองในการคิดและวิเคราะห์ได้ดี
            ทั้งนี้ เราต้องยอมรับว่าห้องสมุดหรือสถานที่ที่จะให้เยาวชนไทยใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าและหาความรู้นั้นมีอยู่น้อยมาก โดยห้องสมุดที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็ยากแก่การเข้าถึง เช่น ต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการในราคาที่สูง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคุณภาพและมาตรฐานของห้องสมุดที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ำ การให้บริการหนังสือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่
  ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุงและบูรณาการห้องสมุดใหม่เพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดในฝันที่เยาวชนต้องการเข้าไปใช้บริการและค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งห้องสมุดอาคารสรรพปัญญามีการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของห้องสมุดในฝัน  ดังนี้

ประการแรกที่สำคัญ

คือ สภาพภายในของห้องสมุดอาคารสรรพปัญญา  มีขนาดที่ใหญ่เพียงพอเพื่อรองรับต่อจำนวนผู้มาใช้บริการแล้ว มีความสะอาด เรียบร้อย มีการจัดแบ่งสัดส่วนสำหรับชั้นวางหนังสือ และที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการได้อย่างสมดุลกัน และที่สำคัญคือบรรยากาศภายในห้องสมุด ต้องดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา ทั้งโต๊ะเก้าอี้ รวมไปถึงการจัดห้องสมุดให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่น่าเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้  มีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ รวมถึงความมีความเงียบสงบที่จะให้ผู้อ่านใช้สมาธิในการทำความเข้าใจหนังสือได้เป็นอย่างดี

ประการที่สอง

 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของห้องสมุดในฝัน นั้นก็คือ หนังสือ ตำรา วารสาร รวมถึงเอกสารต่างๆที่รวบรวมอยู่ในห้องสมุดอาคารสรรพปัญญานั้นได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ จากทั้งครูบรรณารักษ์ และมีการฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้จักตรวจสอบ  และซ่อมแซมหนังสือเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยหวงแหนสิ่งของอันเป็นของส่วนรวมให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ หนังสือ ตำรา วารสารมีความทันสมัยและเหมาะกับยุคสมัยเสมอ และที่สำคัญ เสมอ หนังสือ ตำรา วารสาร และเอกสารในห้องสมุดนั้นถูกจัดสร้างขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการแตกต่างกันไป และภายในห้องสมุดนั้น ไม่ได้มีเฉพาะหนังสือ หรือวารสารเท่านั้น แต่ยังมีการให้บริการด้านสื่อวีดีทัศน์ต่างๆ ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

 ประการที่สาม

  บรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของห้องสมุดแห่งนี้  มีระบบการจัดการในแต่ละวันเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการภายในห้องสมุด และที่สำคัญบรรณารักษ์ยังเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านงานเขียนอย่างรอบด้าน เพื่อคัดเลือกหนังสือที่ดีเข้าห้องสมุด และสามารถตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคุลม รวมถึงเข้าใจระบบการบริหารงานของห้องสมุดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ครูบรรณารักษ์ยังมีใจรักด้านการบริการ เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  ให้ความสนใจและให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการด้วยความจริงใจ

ประการที่สี่

  คือ ระบบการบริหารต่างๆภายในห้องสมุด มีระบบการสืบค้นหาหนังสือที่ทันสมัย และง่ายต่อการค้นหา เนื่องจากมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ค้นหาหนังสือจากชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่ง และรวมไปถึงระบบการจัดวางหนังสือตามส่วนต่างๆของห้องสมุด ให้เหมาะสมและแบ่งตามกลุ่มตามประเภทของหนังสือ ตามหลักการตามมาตรฐานของห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาหนังสือ และที่สำคัญ ระบบการยืม คืนหนังสือ  ของห้องสมุดอาคารสรรพปัญญานั้นมีระบบที่ทันสมัย  เนื่องจากมีระบบการใช้งานที่เรียกว่า Mas Library ซึ่งสามารถตรวจสอบการยืมคืนหนังสือได้อย่างสะดวก และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคนอย่างทั่วถึง

ประการสุดท้าย

ที่ห้องสมุดอาคารสรรพปัญญาคำนึงถึงคือ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อจะทำให้ผู้มาใช้บริการห้องสมุด รู้สึกประทับใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีก ไม่ว่าจะเป็นการจัดมุมค้นคว้า ไว้สำหรับครู หรือการจัดมุมห้องสมุดให้เป็นแบบสวนหย่อมขนาดเล็ก ที่มีต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อบรรยากาศที่สดชื่นเหมาะแก่การอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้สื่อวีดีทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อย่างทันสมัยเพื่อรอบรับการพัฒาด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วของสังคมโลกยุคดิจิตอล

ด้านกิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  และเพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าห้องสมุดนับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา และเป็นแหล่งที่สามารถค้นคว้าองค์ความรู้ที่สำคัญของสถานศึกษา   ห้องสมุดมีโครงการ งาน กิจกรรมตามโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อจะสามารถถ่ายทอดความรู้สำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับข้อดี หรือข้อเสียอย่างไรบ้างที่ควรต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดอยู่เสมอ และเพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดในฝัน ดังที่ทุกคนต้องการ

ประวัติโรงเรียนดาราสมุทร

11 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EXSAMPLE FILE

Exsample

Technology

Get Involved

 

Address

11 Sukhumvit Road Sriracha
Chonburi Thailand, 20110

Library Hours

Mon – Fri : 8.00am – 17.00pm
Sat – Sun : Closed

Contact Us

(038) 311-133
info@ds.ac.th

Login

Subscribe

Follow Us